Kuinka voimme auttaa?

+44 (0)1252 730 014
hello@surreytranslation.co.uk

Haluaisin saada...

 vastasoiton yleistä tietoa STB:n palveluista sähköpostitse tarjouksen tiedoston kääntämisestäLiitä tiedosto

+44 (0)1252 730 014
hello@surreytranslation.co.uk

Haluaisin saada...

 vastasoiton yleistä tietoa STB:n palveluista sähköpostitse tarjouksen tiedoston kääntämisestä

Ehdot

Asiakas solmii Surrey Translation Bureaun (jäljempänä STB Ltd) kanssa sopimuksen yhden tai useamman käännöksen tai alla luetellun kääntämiseen liittyvän palvelun (yhdessä jäljempänä palvelu(t)) tilaamisesta tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti, ellei muuten ole kirjallisesti sovittu. Palvelu(t) voidaan toimittaa erikseen tai yhdessä.

 1. Käännös: Kirjoitetun tekstin, tietokoneohjelman tiedostojen, dokumenttien ja lisämateriaalinen kääntäminen tietyn maan tai maiden kielen tai kielten vaatimusten ja idiomien mukaisesti.
 2. Tarkistus: Kohdetekstin (käännös) vertaaminen lähdetekstiin (alkutekstiin) käännöksen sisällön ja tyylin tarkistamiseksi. Tämä pitää sisällään tekstin korjaamisen ja erityisesti kohdeyleisölle sopivaksi muokkaamisen.
 3. Editointi: Sisältää vain kohdekielen tarkistuksen. Sisältää samat toimenpiteet kuin Tarkistus, mutta ei sisällä yksityiskohtaista vertailua lähdetekstiin (jos saatavilla).
 4. Julkaisu- ja taittopalvelut: Käännetyn tekstin asettelu esimerkiksi Adobe Illustratorilla tai InDesignilla luotuun tekstipohjaan ja julkaisuvalmiiden tiedostojen tuottaminen.
 5. Muut kielipalvelut asiakkaan pyyntöjen mukaan.

1. Palvelun laajuus

Asiakas

 1. toimittaa STB Ltd:lle selkeät ja lukukelpoiset tiedostot käyttökelpoisessa tiedostomuodossa, sekä mahdolliset toimeksiannon kannalta tarpeelliset referenssimateriaalit, sovittuun päivämäärään ja/tai kellonaikaan mennessä tai siten, että STB Ltd:lle jää riittävästi aikaa sovitun palvelun / sovittujen palveluiden suorittamiseen.
 2. hyväksyy, että lähdetekstin sisällöllinen ja kielellinen täsmällisyys ovat yksin Asiakkaan omalla vastuulla.
 3. sitoutuu toimittamaan STB Ltd:lle selkeät kirjalliset ohjeet tilatun palvelun / tilattujen palveluiden suorittamista varten mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, kuvauksen tekstin käyttötarkoituksesta, lähde- ja kohdekielet (ja niiden mahdolliset variantit) sekä toivotun aikarajan, jotta STB Ltd voi taata kielellisen tarkkuuden ja virheettömyyden sekä kulttuurisen tarkoituksenmukaisuuden.
 4. hyväksyy, että STB Ltd:llä on oikeus teettää palvelu/palveluita alihankintana. Tällaisessa tapauksessa STB Ltd on kuitenkin ainoa hankkija, ja näin ollen kaikki toimeksiantoon liittyvä kommunikointi tapahtuu ainoastaan STB Ltd:n kautta. Asiakas ja alihankkija eivät missään tapauksessa saa olla suorassa yhteydessä toisiinsa ilman STB Ltd:n erikseen myöntämää kirjallista lupaa.

STB Ltd

 1. sitoutuu toimittamaan tilatun palvelun / tilatut palvelut Asiakkaan kirjallisten ohjeiden mukaisesti.
 2. sitoutuu tekemään parhaansa taatakseen, että tilattu palvelu / tilatut palvelut noudattaa / noudattavat käännösalan yleisesti hyväksyttyjä standardeja silloin, jos Asiakas ei palvelua/palveluita tilatessaan ole jättänyt sen/niiden suorittamista koskevia selkeitä ohjeita.
 3. käsittelee kaikkia sille toimitettuja dokumentteja luottamuksellisina, paitsi jos ne ovat jo yleisessä tiedossa, kuten esimerkiksi internetistä löytyvä materiaali, ja vaatii samaa myös työntekijöiltään ja alihankkijoiltaan.

2. Toimitetut palvelut

Asiakas

 1. sitoutuu vahvistamaan suoritetun palvelun / suoritettujen palveluiden vastaanottamisen ja sen/niiden hyväksynnän sovitun ajan kuluttua pyynnöstä.
 2. hyväksyy, että STB Ltd ei ole vastuussa Asiakkaalle koituneista viivästymisistä tai muista mahdollisista ongelmista, joiden syihin STB Ltd ei voi vaikuttaa (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, vakavat sairaustapaukset, onnettomuudet, väliaikainen vamma, tekninen vika tai ylivoimainen este). Tällaisen tapauksen sattuessa Asiakkaalla on oikeus vetäytyä palvelusopimuksesta, jolloin se on velvollinen maksamaan STB Ltd:lle täysimääräisen korvauksen sovittuun päivämäärään mennessä tilatu(i)sta ja toimitetu(i)sta palvelu(i)sta.
 3. hyväksyy, että tilatun palvelun / tilattujen palveluiden omistusoikeus ja rajoittamattomat käyttöoikeudet siirtyvät Asiakkaalle vasta sitten, kun täysimääräinen maksu on suoritettu STB Ltd:lle.
 4. sitoutuu olemaan käyttämättä STB Ltd:n nimeä toimitetun palvelun / toimitettujen palveluiden yhteydessä ilman STB Ltd:n etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.
 5. hyväksyy, että STB Ltd tallentaa vastaanottamansa ja käsittelemänsä sähköiset tiedostot ja säilyttää niitä kuuden (6) vuoden ajan, ellei toisin sovita. Kaikki STB Ltd:lle toimitetut fyysiset materiaalit skannataan, jos mahdollista, ja myös näiden kopiota säilytetään edellä mainittu aika.

STB Ltd

 1. sitoutuu toimittamaan tilatun palvelun / tilatut palvelut Asiakkaalle sovitulla tavalla ja sovitun ajan puitteissa. Jos muuta ei ole sovittu, palvelu(t) toimitetaan sähköpostitse tai tarvittaessa FTP-palvelimen kautta. STB Ltd:ä ei voida asettaa vastuuseen lähetetyn palvelun / lähetettyjen palveluiden (sekä sähköisten että fyysisten kappaleiden) perille saapumattomuudesta.
 2. sitoutuu pyynnöstä palauttamaan fyysisessä muodossa olevat alkuperäisdokumentit Asiakkaalle 1. luokan postina tai tavallisena ulkomaanpostina. Lähettipalvelun kautta palautetuista dokumenteista veloitetaan lisämaksu.

3. Maksaminen

Asiakas

 1. hyväksyy STB Ltd:n laatimat maksuehdot, ellei toisin sovita.
 2. hyväksyy ja maksaa suoritetun palvelun / suoritetut palvelut eräpäivään mennessä maksuehtojen mukaisesti olettaen, että STB Ltd on noudattanut Asiakkaan ohjeita ja täyttänyt yleisesti hyväksytyt käännösalan standardit.
 3. ymmärtää, että jokainen tämän Sopimuksen mukaisesti tilattu palvelu muodostaa erillisen sopimuksen, joka tulee hyväksyä ja maksaa viittaamatta muihin toimeksiantoihin tai sopimuksiin.
 4. sitoutuu maksamaan Bank of Englandin vuosittaista 8 %:n viivästyskorkoa ja mahdolliset perintäkulut, jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, ja tiedostaa, että STB Ltd saattaa kieltäytyä uusista toimeksiannoista ainakin siihen saakka, kunnes suoritettu palvelu / suoritetut palvelut on maksettu täysimääräisenä / täysimääräisinä STB Ltd:lle.
 5. sitoutuu kertomaan STB Ltd:lle maksukykyynsä mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä tilatessaan palvelun/palveluita.
 6. hyväksyy sen, että jos suoritetun palvelun / suoritettujen palveluiden arvioinnin jälkeen Asiakas haluaa siihen/niihin tehtävän muutoksia, jotka eivät noudata alkuperäisiä ohjeita, STB Ltd:llä on oikeus laskuttaa asiakasta muutosten tekemisestä.

STB Ltd

 1. sitoutuu laatimaan Asiakkaalle tämän pyynnöstä selkeän tarjouksen tilatu(i)sta palvelu(i)sta. Tarjous ei velvoita Asiakasta mihinkään, se on voimassa 30 päivää, ja toimii pohjana lopulliselle hinnalle. STB Ltd:llä on oikeus muuttaa tarjouksia, jos Asiakas muuttaa tilattua palvelua / tilattuja palveluita koskevia vaatimuksiaan millään tavalla.
 2. sitoutuu välittömästi ilmoittamaan Asiakkaalle, jos tilatun palvelun / tilattujen palveluiden hintaan tulee muutoksia, ja kertoa Asiakkaalle muutosten laajuus. Tällaisessa tapauksessa Asiakkaalla on oikeus vetäytyä palvelusopimuksesta, jolloin se on velvollinen maksamaan STB Ltd:lle täysimääräisen korvauksen sovittuun päivämäärään mennessä tilatu(i)sta ja toimitetu(i)sta palvelu(i)sta.

4. Vahinkovastuu

Asiakas

 1. hyväksyy sen, että jos Asiakas käyttää STB Ltd:n toimittamaa palvelua / toimittamia palveluita muuhun kuin palvelua/palveluita koskevissa ohjeissa määriteltyyn tarkoitukseen, STB Ltd:n vahingonkorvausvastuu mahdollisissa ongelmatilanteissa raukeaa.
 2. hyväksyy sen, että STB Ltd:ä ei voida asettaa vastuuseen vahingosta, joka on seurausta siitä, että Asiakas ei ole toimittanut STB Ltd:lle palvelun/palveluiden toteuttamista koskevia ohjeita.
 3. hyväksyy sen, että jos toimitettu palvelu / toimitetut palvelut ei(vät) täytä käännösalan yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä, Asiakas antaa STB Ltd:lle kohtuullisen mahdollisuuden ja ajan korjata kaikki toimitetun palvelun / toimitettujen palveluiden puutteet. STB Ltd:ä ei voida asettaa vastuuseen, jos tätä mahdollisuutta ei ole tarjottu.

STB Ltd

 1. sitoutuu tarkistamaan kaikki toimitetu(i)sta palvelu(i)sta havaitut virheet ja korjaamaan kaikki toimitetut palvelut, jotka eivät noudata Asiakkaan ohjeita tai käännösalan yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä ilman lisämaksua, kuitenkin sillä edellytyksellä, että STB Ltd:lle ilmoitetaan virheistä kuuden (6) kuukauden sisällä toimituksesta. Kiistatilanteessa voidaan turvautua kolmannen osapuolen mielipiteeseen.
 2. sitoutuu pitämään voimassa luotettavalta vakuutusyhtiöltä hankkimansa ammatillisen vastuuvakuutuksen, ja pyydettäessä antamaan lisätietoja sen tarjoamasta vakuutusturvasta. Mahdollisten korvausvaatimusten suuruus ei voi ylittää vakuutussopimuksessa annettua vakuutusmaksua.

STB Ltd:n suositusalennus

STB palkitsee yritys- ja henkilöasiakkaita, jotka suosittelevat STB:n kielipalveluja (suosituksen antaja), sekä uusia asiakkaita, joille meitä on suositeltu ja josta ostavat meiltä palveluista ensimmäistä kertaa (suosituksen saaja).

 1. Suosituksen antanut asiakas saa 10 % alennuksen seuraavasta toimeksiannostaan jokaisesta uudesta suosituksen saaneesta asiakkaasta, jotka tilaavat työn STB:ltä. Alennus annetaan hyvityslaskun muodossa.
 2. Suosituksen saanut asiakas saa myös 10 % alennuksen ensimmäisestä vahvistetusta toimeksiannostaan. Tämä alennus annetaan välittömänä hyvityksenä ensimmäisestä laskusta.
 3. Lunastaakseen alennuksen suosituksen saaneen asiakkaan tulee tilauksen yhteydessä mainita suosittelijan nimi ja/tai tämän edustama yritys.

Pidätämme oikeuden kieltäytyä alennuksen myöntämisestä täysin oman päätöksemme mukaan tapauksissa, joissa meillä on kohtuulliset syyt epäillä vilpillistä toimintaa.
Asiakkaidemme yksityisyydensuoja on meille ensiarvoisen tärkeää (ks. laatu- ja luottamuksellisuusselosteemme). Tämä tarkoittaa sitä, että paljastamme suosituksen saaneen asiakkaan nimen ja/tai yrityksen suosituksen antaneelle taholle vasta sitten, kun suositusalennus on veloitettu. Emme paljasta muita henkilökohtaisia tietoja.
Pidätämme oikeuden muuttaa näitä ehtoja ja purkaa tämän sopimuksen milloin tahansa. Asiakkaamme ovat vastuussa siitä, että he pysyvät ajan tasalla tätä alennusta koskevista muutoksista näiden sivujen tai muiden kommunikointikanaviemme kautta.
STB Ltd:n suositusalennusta ei voida yhdistää muihin alennuksiin paitsi jos siitä on etukäteen erikseen sovittu kirjallisesti STB:n projektipäällikön kanssa.

Loppusäännökset

 1. Jos jokin näissä Ehdoissa oleva pätemätön, täytäntöönpanokelvoton tai lainvastainen säännös olisi pätevä, täytäntöönpanokelpoinen ja lainmukainen, jos siitä poistettaisiin osa, säännöstä sovelletaan siten kuin se pienimmällä mahdollisella muokkauksella tulee päteväksi, täytäntöönpanokelpoiseksi ja lainmukaiseksi.
 2. Kaikki näissä Ehdoissa mainitut viittaukset henkilöihin käsittävät sekä yhtiöitetyt että yhtiöimättömät oikeushenkilöt; yksikkömuotoiset viittaukset käsittävät myös monikon ja päinvastoin.
 3. “Kirjallinen” viittaa näissä Ehdoissa kaikkeen kirjalliseen viestintään, mukaan lukien sähköpostitse tapahtuvaan viestintään.
 4. Näihin Ehtoihin sovelletaan Englannin lakia, ja osapuolet hyväksyvät sen, että riitatapaukset käsitellään vain Englannin tuomioistuimessa.

Miten voimme palvella

Jos haluat keskustella käännöspalveluistamme tarkemmin tai kertoa meille erikoistarpeistasi, voit ottaa meihin yhteyttä täyttämällä apulomakkeemme tai soittamalla numeroon +44 (0)1252 733 999.